Current Students:

 • Zhu Yifan (Ph.D. Student)   2022
 • Liang junkang   2022
 • Wang Lingrui   2022
 • Feng Xin   2022
 • Yang Tao   2022
 • He Yuanjie   2022
 • Han Shangxuan   2022
 • Tang Dongmei   2022
 • Shu Qin   2021
 • Gu Jie   2021
 • Fu Guozhao   2021
 • Wang Jiaolong   2021
 • Xu Qiao   2021
 • Yang Hualan   2021
 • Pan Lixing   2021
 • Ji Xiang   2020
 • Zhang Jianchuan   2020
 • Long Teng   2020
 • Hu Lei   2020
 • Wang Xiang   2019

Former Students:

 • Dong Pei,   2019,   First position: Full Truck Alliance - Nanjing  
 • Zhao Zeran,   2019,   First position: Organization Department of Chengdu Municipal Committee